Još uvek nemaš nalog? - Otvori nalog ovde besplatno
Pravilnik

§. 1 UVOD

Ovaj Pravilnik je sastvljen na osnovu pravnih propisa važećih na teritoriji Srbije. Predmet njegove regulacije su uslovi korišćenja i funkcionisanja internet portala nasa-skola.net koji se nalazi na internet adresi nasa-skola.net.


§. 2 NAZIVI KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U PRAVILNIKU

2.1. Portal — društveni portal nasa-skola.net, koji se nalazi na internet adresi www.nasa-skola.net, je internet platforma, koja omogućava Korisnicima upostavljanje veza, traženje prijatelja i pruža (čini) elektronskim putem druge usluge registrovanim Korisnicima.

2.2. Korisnik — punoletno fizičko lice koje ima potpunu pravnu sposobnost, koje registracijom i prihvatanjem Pravilnika dobija pristup uslugama koje nudi Portal. Korisnik takođe može biti i maloletna i/ili osoba koja nema potpune pravne sposobnosti pod uslovom da dobije saglasnost svog zakonskog punomoćnika.

2.3. Administrator — lice koje upravlja portalom nasa-skola.net.

2.4. Baza Naloga (Profila) — zbirka podataka i slika koje su Korisnici Portala učinili dostupnim Portalu i koje su uz njihov pristanak sakupljane i na uređen način pretvarane u informatički sistem za potrebe usluga koje pruža Portal (tj. Administrator).

2.5. Login — lični i realni naziv Korisnika u Portalu, koji Korisnik je izabrao tokom registracije.

2.6. Pošta — elektronsko poštansko sanduče koje se koristi za komunikaciju između Korisnika Portala.

2.7. Profil — strana Korisnika koja sadrži podatke i slike koje je on dobrovoljno učinio dostupnim Portalu, koje mogu da vide drugi Korisnici, i koje takođe može iskoristiti Administrator pod uslovima određenim u ovom Pravilniku.


§. 3 UREĐENJE PRAVILA KORIŠĆENJA PORTALA

3.1. Predmet delatnosti Portala je vođen od strane Administratora Baze Naloga (Profila), a koja omogućava pretragu Naloga (Profila) svih Korisnika i sklapanje novih poznanstva između njih, kao i činjenje Portala dostupnim od strane Administratora za stavljanje podataka i slika od strane Korisnika.

3.2. Domen nasa-skola.net, naziv Portala, njegova koncepcija, grafički izgled, programe i baza podataka potčinjavaju se pravnoj zaštiti.


§. 4 KORIŠĆENJE PORTALA

4.1. Učesnici Portala su njegovi Korisnici.

4.2. Osnivanje i korišćenje Naloga (Profila) u Portalu je dobrovoljno i besplatno.

4.3. Postupak registracije i osnivanja Profila se vrši putem popune formulara koji se nalazi na adresi http://nasa-skola.net/register. Dogovor o činjenju usluga elektronskim putem se zaključuje u trenutku registracije, na neodređeno vreme.


§. 5 ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI

5.1. U trenutku registracije Korisnik daje saglasnost da Administrator stavlja na Portal i upravlja njegovim ličnim podacima, saglasno sa uslovima određenim u §.10 ovog Pravilnika.

5.2. Lične podatke i podatke stavljene u formular za registraciju Administrator može da iskoristi da se zaključi, promeni ili raskine dogovor sa Korisnikom i da se obezbedi što bolji kvalitet pruženih usluga.

5.3. Administrator ima pravo da pružanje svojih usluga i korišćenje Portala od strane Korisnika uslovi ranijom potvrdom ličnih podataka uz pomoć odgovorajućih dokumenata, putem slanja kopije dokumenta koji potvrđuje identitet. Slanje kopije dokumenta je dobrovoljno. Ako kopija dokumenta ne bude bila poslata ili izazove opravdanu sumnju Administratora, tada Administrator može da otkaže sklapanje dogovora.

5.4. Administrator ima pravo da pružanje svojih usluga i korišćenje Portala od strane Korisnika uslovi ranijom dostupnošćuupravljanja ličnim podacima i slikama koje je učinio dostupnim Portalu, naročito putem prikazanja saglasnosti odgovornih osoba. Ako ovi dokumenti izazovu sumnju da osobanema pravo staviti lične podatke ili sliku Administrator može da otkaže sklapanje ugovora ili da raskine ugovor sa Korisnikom.

5.5. Korisnik ima pravo uvida u upravljanje podacima u svako vreme, kao i pravo ispravljanja i zahteva da se njegovi podaci izbace iz Baze Profila.

5.6. Korisnik mora da aktualizuje podatke date u formularu registracije odmah posle svake promene ovih podataka.

5.7. U slučaju izazvanja sumnje da su podaci u registracionom formularu Korisnika neistiniti ili neaktualni, Administrator ima pravo:


1. a) da pozove Korisnika da ovaj odmah izbaci neistinite podatke ili aktualizuje podatke,

2. b) da odmah blokira Profil dok se stvar ne razjasni.


5.8. Administrator ima pravo da otkrije lične podatke samo zakonom ovlašćenim licima, prema pravilima §. 10 i ostalim aktima ovog Pravilnika i važećim pravnim propisima.


§. 6 PRAVILA KORIŠĆENJA PORTALA

6.1. Svaki Korisnik može da ima samo jedan Profil, vezan za njegovu ličnost. Za osnivanje više nego jednog Profila potrebna je dozvola Administratora. Zabranjeno je činjenje svog Profila dostupnim za druge Osobe, isto kao korišćenje Profila drugih osoba.

6.2. Neprihvatljiva su dejstva koja mogu otežavati ili destabilizovati rad Portala. Ako se ovo desi, Administrator ima pravo da blokira Profil Korisnika koji je ovo učinio. Dejstva Korisnika, koja su pokušaj destabilizovanja Portala, su zabranjeno delo u skladu sa važećim propisima. Administrator ima tada pravo da preduzme pogodna delanja, koja vode do popravljanja štete.

6.3. Sklapajući ugovor sa Administratorom, Korisnik se naročito obavezuje:


a) da poštuje autorska i imovinska prava i prava proizlazeća iz registracije pronalazaka, patenata, robnih znakova, primenjenih industrijskih uzoraka Administratora i drugih osoba,

b) da se uzdržava od ikakvog delanja, koje bi moglo da povredi privatnost drugih Korisnika, pre svega sakupljanje, upravljanje i oglašavanje podataka o drugim Korisnicima bez njihove izrazite saglasnosti, izuzimajući slučaj, kada je ovo delanje u składu sa zakonskim propisima i aktima ovog Pravilnika,

c) da se uzdržava od bilo kakvog delanja, koje bi moglo da oteža ili naruši funkcionisanje Portala i od delanja, koja bi mogla da unište, promene, izbace, oštete ili onemoguće dostupnost profila drugih Korisnika,

d) ne preduzima nikakva dejstva na štetu Administratora, Korisnika i drugih Osoba.


6.4. Korisnik izjavljuje da sav sadržaj, a sa tim i slike i lični podaci, koje ostavlja na Portalu, su istinite i ne krše nikakva autorska niti lična prava. Korisnik takođe izjavljuje da je dobio saglasnost drugih osoba da ostavlja na Portal sadržaj, čiji elementi prikazuju podatke koji se tiču Osoba na koje se sadržaj odnosi.

6.5. Korisnik, stavljajući na Profil podatke, slike ili drugi sadržaj, slaže se da drugi Korisnici i Administrator imaju uvid u ove podatke i ovlašćuje Administratora da ih iskoristi u informativnoj i reklamnoj nameni.

6.6. Zabranjena je upotreba Portala na nepravilan način ili protivno njegovoj društvenoj nameri. Posebno je zabranjeno stavljanje sadržaja i slika erotskog ili pornografskog karaktera, koje krše zakon Republike Srbije i međunarodna zakonska i moralna pravila, koje predstavljaju ili propagiraju nasilje, mržnju, (rasnu, kulturnu, etničku, versku ili filozofsku i sl.) diskriminaciju, vređaju privatna dobra ili lično dostojanstvo drugih osoba. Zabranjeno je takođe slanje spama i nenaručenih trgovačkih poruka i vođenje trgovačke, reklamne, promotivne i sl. delatnosti.


§. 7 BLOKIRANJE KONTA

7.1. Administrator zadržava pravo da blokira Profil Korisnika, čija dejstva okarakteriše kao štetna za Portal ili za druge Korisnike.

7.2. Administrator ima pravo da blokira Profil Korisnika koji krši bilo koju od akata ovog Pravilnika.

7.3. Zabranjeno je korišćenje reči, opšte prihvaćenih kao uvredljive.

7.4. Svaka od strana dogovora o činjenju usluga elektronskim putem može da nju raskine odmah i bez navođenja razloga.

7.5. Raskidanje dogovora od strane Korisnika je istoznačno sa brisanjem Profila, kao što je navedeno na sajtu http://www.nasa-skola.net/panel,edit_profile,del.html.

7.6. Dogovor može da bude raskinut od strane Administratora putem blokiranja Profila u slučaju:


1. a) kršenja propisa Pravilnika od strane Korisnika ,

2. b) činjenje od strane Korisnika dejstava štetnih za druge Korisnike ili Administratora,

3. c) stavljanja sadržaja ili slika na Profil, koje mogu da imaju loš uticaj na funkcionisanje Portala.


7.7. U slučaju stavljanja na Profil sadržaja koji je nezakonit, uvredljiv, lažan, neskladan sa zakonskim propisima, koji propagira nasilje, mržnju, krši moralna pravila ili nije pristojan, Administrator može da izbriše ovaj sadržaji ima takođe pravo da blokira Profil.

7.8. Administrator zadržava pravo da izbriše slike stavljene na Profil, ako ih smatra neodgovarajućim ili neskladnim sa Pravilnikom.

7.9. U slučaju blokiranja Profila od strane Administratora, za osnivanje novog Konta potrebno je odobrenje Administratora.


§. 8 ODGOVORNOST

8.1. Administrator se obavezuje da obezbedi što je moguće bolji kvalitet činjenih usluga. Administrator nije odgovoran za poremećaj u funkcionisanju Portala izazvan zbog više sile, kvara opreme ili zabranjene ingerencje Korisnika, čak i ako taj poremećaj izazove gubitak podataka na Profilu Korisnika.

8.2. Administrator nije odgovoran za privremenu nemogućnost korišćenja funkcija Portala od strane Korisnika, koja proizilazi iz uvođenja promena i unapređenja sistema. O tehničkim pauzama i roku njihovog trajanja Korisnici će biti informisani.

8.3. Administrator nije odgovoran za sadržaj koji Korisnici prenose i objavljaju. Sadržaj koji stavljaju Korisnici nije mišljenje autora Portala. Administrator ipak zadržava pravo da reaguje i izbriše tekstove ili sadržaj koji je zakonski zabranjen, nepristojan, uvredljiv ili kvari principe društvenog života na neki drugi način. Korisnik koji stavlja zabranjen sadržaj može da snosi krivičnu ili građansku odgovornost prema Administratoru ili drugim Osobama.

8.4. Administrator nije odgovoran za dejstva drugih Osoba, niti za upotrebu ličnih podataka Korisnika od strane ovih osoba neskladno s namenom Portala.

8.5. Administrator nije odgovoran u slučaju dobijanja zahteva od drugih osoba vezanih za publikaciju slika ovih Osoba. Odgovornost na ovom nivou snosi samo Korisnik, koji je stavio spornu sliku.


§. 9 REKLAMACIJE

9.1. Za sve poremećaje u funkcionisanju Portala može se podneti reklamacija putem prijavljivanja ovog događaja Administratoru.

9.2. Prijavljene reklamacije biće razmotrene u roku od 14 dana brojeći od dana podnošenja reklamacije. Administrator ipak zadržava pravo da ne razmotri reklamaciju, ako ova proizlazi iz nepoznavanja odluka ovog Pravilnika ili zakona.

9.3. Administrator zadržava pravo uvida i izmene Profila Korisnika da bi izbrisao nepravilnosti i poremećaje u funkcionisanju Portala i poremećaje ili probleme u funkcionisanju Profila.

9.4. Administrator neće razmatrati reklamacije koje se tiču usluga pruženih od strane drugih Osoba koristeći funkcije Portala. Administrator nije takođe obavezan da preda reklamacije odgovornom licu a koje su vezane za usluge trećih lica a ne Portala nasa-skola.net.


§. 10 ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

10.1. Portal se brine za bezbednost dostupnih ličnih podataka, posebno se ovo tiče pristupa neovlašćenih osoba. Portal obezbeđuje svim registrovanim korisnicima realizaciju prava koje proizlazi iz zaštite njihovih ličnih podataka, posebno prava uvida u sopstvene podatke, prava zahtevanja aktualizacije i brisanja podataka, kao i pravo da se u zakonski određenim slučajevima uloži protest.

10.2. Podaci koji su sadržani u sitemskim fajlovima Portala mogu da sadržati različite informacije, na primer IP adrese. Portal koristi ove informacije samo u tečhničkim namerama i za sakupljanje opštih, statističkih demografskih podataka. Navedeni podaci mogu biti dostupni za zakonom ovlašćena lica u slučaju kršenja prava Portala, hakerskih pokušaja ili drugih štetnih delanja. Neki delovi servisa nasa-skola.net mogu upotrebljavati cookies tekstualne fajlove smeštene na disku korisnika, koje ga "prepoznaju", što je neophodno za omogućavanje nekih procesa. Cookies se upotrebljavaju na primer za pamćenje podataka neophodnih za logovanje korisnika. Uslov delanja cookies je da ih brauzer prihvati i da ne budu izbrisani sa diska.

10.3. Administrator zadržava pravo da šalje Korisnicima nenaručene poruke, između ostalih informacije vezano direktno za funkcionisanje Portala (na primer promene u funkcionisanju), ili nekomercijalna pisma (na primer čestitke, informacije o novim porukama, sistemske poruke). Svaki od Korisnika Portala ima pravo postaviti uslov da ne želi dobijati poruke od Portala.

10.4. Raskidanje dogovora od strane Korisnika je dobrovoljno i može da se održi kad god, uz pomoć formulara dostupnog na adresi http://www.nasa-skola.net/panel,edit_profile,del.html. Rezultat raskidanja dogovora o činjenju usluga elektronskim putem je blokiranje Profila.

10.5. Molimo da sva pitanja i sumnje koje se tiču Pravilnika, zaštite privatnosti i korišćenja Portala šaljte nama na e-mail adresu: admin@nasa-skola.net


§. 11 OSTALE ODLUKE PRAVILNIKA

11.1. Pravilnik je dostupan na adresi http://www.nasa-skola.net/regulations.html.

11.2. Administrator zadržava pravo da promeni odluke Pravilnika prema svom mišljenju, u svakom trenutku bez obaveze obrazloženja razloga.

11.3. U slučaju izvršenja promena u Pravilniku, Administrator će odmah informisati o tome Korisnike putem publikacije jedinstvenog teksta Pravilnika na Portalu.

11.4. Uslov daljeg korišćenja Portala je prihvatanje Pravilnika sa uvedenim promenama. Nakon upoznavanja novog sadržaja Pravilnika, Korisnik daje sledeću izjavu : Izjavljujem da sam upoznao novi sadržaj Pravilnika i da prihvatam sve njegove odluke. Ova izjava je istoznačna sa željom da se dogovor sa Administratorom nastavlja. U slučaju neprihvatanja promena u Pravilniku, Korisnik time raskida dogovor sa Administratorom, što je istoznačno s blokiranjem Profila.

11.5. Pravilnik stupa na snagu na dan donošenja na sajt. Dogovori sklopljeni od strane Korisnika i Administratora pre dana stupanja Pravilnika na snagu potčinjavaju se njegovim odlukama u trenutku prihvatanja od strane Korisnika.

11.6. U slučaju promene ili ukidanja, usled pravosnažnih sudskih odluka, koje god od odluka ovog Pravilnika, ostale odluke su punovažne i važe za obe strane.